Obsługa firm

Outsourcing – oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Jego istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie.

Zalety outsourcingu BHP:

  • Koncentracja przedsiębiorstwa na podstawowej działalności
  • Rozwiązywanie problemów w zakresie BHP na zewnątrz w sposób bardziej profesjonalny i nowoczesny (SPECJALISTA posługuje się nowoczesnymi technikami w zakresie wykonywanych zadań)
  • Przedsiębiorstwo ma niezależny stały nadzór BHP i PPOŻ
  • Brak obowiązku płacenia świadczeń dla pracownika zatrudnionego na stałe (ZUS, urlopy, podatki itp.)
  • Odciążenie zarządu przedsiębiorstwa od nadzoru nad zlecaną działalnością
  • Długoterminowe ograniczenie kosztów
  • Przedsiębiorstwo otrzymuje kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – nakłada na każdego pracodawcę obowiązek tworzenia Służb BHP. Ustawodawca wychodząc na przeciw pracodawcom dał możliwość wypełnienia tego obowiązku poprzez powierzenie wykonania zadań Służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy – co wskazuje KP Rozdział X Służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Art.237:

§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy.